Tel. 02-574-0555, 02-574-6556, 02-984-4568
info@dental-tmd.com | facebook

หนังสือชี้แจงเรื่องความเป็นไปได้หรือไม่ในการใช้ฟันซี่ที่ 17 และ 27เป็น...

หนังสือชี้แจง


 เรื่อง ความเป็นไปได้ หรือไม่ในการใช้ฟันซี่ที่  17และ 27 
เป็น หลัก(Anchorage ) แทนไมโครอิมแพล้นท์   (MIA)
 
 
ข้าพเจ้า ทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ   ผู้สำเร็จการศึกษาทางด้าน ออโธเปดิกส์ ของขากรรไกรจากมหาวิทยาลัย Hamburg   และผ่านการปฏิบัติงาน และ ทำการศึกษาวิจัย เป็นเวลา 12 ปี ณ.มหาวิทยาลัย Frankfurt/M. ประเทศสหพันธรัฐ เยอรมนี   หลังจากการเรียนรู้เฝ้าสังเกตุผลการรักษาระยะยาวในคนไข้ที่ได้รับการถอนฟันเพื่อการจัดฟัน   ข้าพเจ้าเขียนคู่มือ วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถอนฟันเพื่อการจัดฟัน ดังนี้   หลักการคือการสร้างหลักในการดึงฟัน (Anchorage )    เพื่อปิดที่ว่างที่เกิดขึ้นจากการถอนฟัน ในขากรรไกรบน โดยมากเราใช้ซี่ 16 และ 26 เนื่องจากว่า ฟันซี่นี่มีรากขนาดใหญ่และแข็งแรงถึง 3 ราก ยาวและฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรบน อย่างแข็งแรง ทำการดึงฟันหน้าตั้งแต่ 4 หรือ 6 หรือ 8 ซี่ ให้ถอยหลังได้ ในกรณีที่ต้องการ เพิ่มความมั่นคงของหลัก (Additional Anchorage ) เราสามารถเพิ่มโดยการใช้ ร่วม ช่วยกันดึงฟันหน้าให้ถอยเข้ามา หรือใช้เหล็กเสริม ยึดระหว่างฟัน  ซี่ 16 และ 26 และ ร่วมกับซี่ 17 และ 27 ช่วยกันดึงฟันหน้าให้ถอยเข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ลักษณะนี้เรียกว่า Intraoral Anchorageคือการใช้เครื่องมือดึงในปากเท่านั้น    อย่างไรก็ดีในบางกรณีเราอาจต้องการเพิ่ม ค่าของหลักAnchorageValue  โดยการใส่เพิ่ม เครื่องมือนอกปากที่เรียกว่า Headgear ที่ฟัน 16 และ 26 เข้าไปด้วย เรียกว่า ExtraoralAnchorage 
       Extraoral Anchorage นี้ไม่สามารถใส่เครื่องมือที่เรียกว่า Headgear ที่ฟัน 17 และ 27 ได้ เนื่องจากฟันทั้ง 2 ซี่มีรากที่สั้นและเล็กกว่า ฟัน ซี่ 16 และ 26 คนไข้จะรู้สึกเจ็บทันที   และไม่ใส่เครื่องมือที่เรียกว่า Headgearนี้ ทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย      ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าฟัน ซี่ 16 และ 26 เท่านั้นที่สามารถนำมาใช้เป็นหลัก Anchorage ที่เหมาะสมในการใส่เครื่องมือที่เรียกว่า Headgear 
            ฟัน ซี่ 17 และ 27 ไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลัก Anchorage ในการใส่เครื่องมือที่เรียกว่า Headgearได้
            ค่าของหลักAnchorageValueของฟัน ซี่ 17 และ 27 ไม่เพียงพอที่จะใช้เป็นหลัก Anchorageดึงฟันหน้าหลายๆซี่ เช่น การถอน 16, 26ที่ต้องการดึง ฟันหน้า 10ซี่ ให้ถอยเข้ามาได้ แต่เพียงอย่างเดียว  
            ดังนั้นจึงมีทันตแพทย์บางกลุ่ม ที่มีความต้องการ ในการเพิ่มค่าของหลักAnchorageValue โดยการพัฒนาหมุดโลหะ ที่เรียกว่าไมโครอิมแพล้นท์ MicroimplantAnchorage(MIA) ฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อเพิ่มค่าของหลักAnchorageValue เพิ่มประสิทธิภาพในการดึง ฟันหน้าบนหลายๆ ซี่  เข้าข้างในแทนการใช้ฟัน ซี่ 17 และ 27   แต่เพียงอย่างเดียว  
 
 
 
ทันตแพทย์ ชวาล สมศิริ   ว.ทบ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), ทบ., ท. 988 
Diplomate German Board of Dentofacial Orthopedic
TMD, Surgical Orthodontics
ผู้อำนวยการสถาบัน
The S.O.S. Orthodontic Study Club (since 1996)
ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันและข้อต่อขากรรไกร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
File : หนังสือชี้แจง เรื่อง ความเป็นไปได้ หรือไม่ในการใช้ฟันซี่ที่ 17 และ 27 เป็น หลัก(Anchorage ) แทน ไมโครอิมแพล้นท์   (MIA)
 

ปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ

กรณีศึกษา : การรักษาความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร ตามปรัชญาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ (1987-1994 มหาวิทยาลัยแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี) เรื่อง ปรัญชาการรักษาของทันตแพทย์ชวาล สมศิริ กับกรณีของ Katie G.

Read more...